ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Merkschoenenwebschop.nl

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Merkschoenenwebshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van merkschoenenwebshop.nl zijn vrijblijvend en merkschoenenwebshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door merkschoenenwebshop.nl. merkschoenenwebshop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt vedderschoenen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief btw.
Eventuele extra kosten zoals verzendkosten buiten Nederland, vindt u terug op de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1 Bestelde artikelen met een totaal bedrag van meer als € 50,00 worden door ons met DHL gratis binnen Nederland, aan u verstuurd. Bij een bedrag lager als € 50,00 rekenen wij verzendkosten volgens onderstaande tabel. Naar België, Luxemburg, Denemarken (exclusief Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (inclusief Corsica en Monaco), Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (inclusief. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (exclusief Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden. Onder 99,90 bedragen de verzendkosten € 9,95 daarboven gratis.  

administratie/verzendkosten tabel

betaalmethodeTotaal bedrag
 onder € 24,90  € 24,90 - € 50,00  boven € 50,00 
iDEAL:   6,75  6.75   0,00
Vooruitbetaling bank/giro:   6.75  6.75   0,00
Mastercard / Visa:   6.75   6.75   0,00
Rembours: 15.75 15.75   15.75U wordt via e-mail op de hoogte gehouden wanneer de bestelling is verstuurd. 
Mocht een bestelling langer dan 3 dagen duren dan wordt u geïnformeerd via email.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de overeenkomst met merkschoenenwebshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Retourneren, reclames en aansprakelijkheid

6.1 Indien u een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan merkschoenenwebshop.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

6.2  U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken moet u uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan merkschoenenwebshop.nll te melden.

6.3 Mocht u niet volledig tevreden zijn over uw aankoop of de geleverde maat niet juist zijn, dan kunt u de goederen binnen 10 dagen na ontvangst aan ons terugsturen voor terugbetaling van het aankoopbedrag of om te ruilen. 


De goederen dienen onbeschadigd en ongedragen te zijn en gefrankeerd in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De kosten en risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper. 

Franco en rembourszendingen worden niet geaccepteerd.

6.4 Wij bieden u de mogelijkheid om een artikel te retourneren in een van onze fysieke vestigingen.  In geval van omruilen kan het voorkomen dat een artikel in de betreffende vestiging niet aanwezig is of het artikel inmiddels niet meer leverbaar is. U doet er verstandig aan om eerst telefonisch te overleggen of een artikel (nog) op voorraad is in een gewenste maat of uitvoering.

6.5 In geval van omruilen kan het voorkomen dat er dan een vertraging is van maximaal 2 werkdagen. In het geval dat een artikel in een andere maat niet meer leverbaar is, ontvangt u het aankoopbedrag retour.  


Artikel 7. Garantie

7.1  Heeft u onverhoopt een klacht stuurt u de schoenen samen met het betalingsbewijs aan ons retour. Er geldt een maximum garantietermijn van 6 maanden na aankoop.

Gebreken die door een materiaal en/of een productiefout veroorzaakt zijn, zullen vakkundig worden hersteld. Indien dit niet mogelijk is zal er een vervangend nieuw paar verstrekt worden. Indien dit ook niet mogelijk is ontvangt u het aankoopbedrag terug.

7.2 Slijtage van zolen en hakken, kapotte ritsen en klachten veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik van de schoenen zijn geen klachten en zullen door ons dus niet als zodanig behandeld worden.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft merkschoenenwebshop.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze ontbinding wordt u schriftelijk gedeeld.
merkschoenenwebshop.nl is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan merkschoenenwebshop.nl kan worden toegerekend. Door het karakter van online verkeer, dataverbindingen en emailverkeer kan vedderschoenen.nl nooit aangesproken worden op onvolkomenheden buiten de programmatuur van de website van merkschoenenwebshop.nll.

Artikel 9. Diversen

9.1  Indien u aan merkschoenenwebshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is merkschoenenwebshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan merkschoenenwebshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2  Wanneer door merkschoenenwebshop.nl gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat merkschoenenwebshop.nl deze voorwaarden soepel toepast.

9.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met merkschoenenwebshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vedderschoenen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 merkschoenenwebshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Privacy     

11.1 merkschoenenwebshop.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. merkschoenenwebshop.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Artikel 12 Gebruik van de merkschoenenwebshop.nl website

12.1 merkschoenenwebshop.nl  verleent u toegang tot de website voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het verboden om de geboden informatie te downloaden, cachen, aan te passen of (gedeeltelijk) te hergebruiken. Zonder schriftelijke toestemming is het verboden om onze naam te voeren of ons logo te reproduceren.

De retourgoederen kunt u terug sturen naar

Vedder Schoenen
Stationslaan 11
8071 CJ  Nunspeet